Základní informace

Středisko výchovné péče, jehož zřizovatelem je MŠMT, pomáhá dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům zvládnout problémy ve škole i v rodině. Služba tohoto typu v regionu dlouhodobě scházela. Středisko působí hlavně preventivně. Výchovných problémů u našich dětí a mládeže přibývá, což potvrzují rodiče i učitelé, kteří se stále častěji setkávají s chováním a jednáním svých dětí a žáků, které dříve nebyly obvyklé. Mnohdy si s nimi neví rady. Není řešením zavírat děti, které mají výchovné problémy ihned do ústavu. Řešením je najít cestu, jak tento nežádoucí stav změnit. Provoz středisek výchovné péče zajišťuje vždy odborný pracovní - psycholog či speciální pedagog. Zařízení poskytují ambulantní služby klientům bez věkového omezení, a to zdarma. Navštívit ho mohou rodiče či pěstouni s  dětmi i s mládeží, u kterých se například objevilo záškoláctví, první experimenty s drogami, problémy s vrstevníky, agresivní chování, nerespektování autorit a podobně. Středisko nabízí jednorázové konzultace pro rodiče, děti a pedagogické pracovníky, speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, hlavně však dlouhodobou individuální práci s klientem a s třídními kolektivy. SVP spolupracují hlavně s OSPOD, pedagogicko-psychologickými poradnami, třídními učiteli, metodiky prevence a výchovnými poradci na školách. Na střediska se může též obrátit kterákoli rodina či škola.

Historie

Myšlenka vytvoření středisek výchovné péče ve Znojmě a v Krumlově tu je již delší dobu. Doposud museli rodiče a děti z celého znojemského okresu, kteří potřebovali pomoci s výchovou, dojíždět do zařízení v Brně. Ta byla vesměs přetížená a kapacitně již nestačila obsáhnout tak velký region. V únoru 2015 bylo slavnostně otevřeno Středisko výchovné péče v Moravském Krumlově, sídlící na zámecké 2.  V prvotní fázi poskytovaly ve středisku služby psycholog, speciální pedagog - etoped a sociální pracovnice. O pár měsíců později bylo zřízeno i Středisko výchovné péče ve Znojmě, na Obrokové 7, jehož služby zajišťoval psycholog a dva speciální pedagogové. Současně se otevřelo i pracoviště v Hrušovanech nad Jevišovkou, kam pracovníci dojížděli a dojíždějí jednou týdně, a to ve středu. Činnost středisek se naplno rozvinula začátkem září.